Stenløse Petanque Klub

Stenløse Petanque Klub

KLUBBENS VEDTÆGTER
& 1. Navn og Hjemsted
Klubbens navn er Stenløse Petanque Klub.
Klubbens hjemsted er Stenløse by, Egedal Kommune

& 2. Formål og Grundlag
Klubbens formåler at fremme udviklingen af petanque-spillet i Stenløse og omegn, samt skabe de formelle rammer om spillets udøvelse. Klubbens aktiviteter omfatter såvel udøvelse på konkurrence plan samt på motionsbasis.

Generalforsamlingen afgør, om klubben skal være medlem af et forbund, som kan være med til at præge klubbens aktiviteter og udvikling.

& 3. Medlemskab
Medlemskab af klubben skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Alle personer kan opnå medlemskab af klubben, såfrem de betaler rettidigt kontingent.
Hvis særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen nægte en person optagelse i klubben.
& 4.
Udmeldelse af klubben skal ske ved henvendelse til bestyrelsen senest 14 dage før forfald af kontingent. Når et medlem er i kontingentrestance udover tre måneder sker udmeldelse uden yderligere foranstaltninger.

Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen ekskludere et medlem.
Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet, om eksklusion tages op på den førstkommende generalforsamling som et særskilt (annonceret ) punkt under dagsordenens punkt 4 ( behandling af indkomne forslag ) Generalforsamlingen kan omstøde bestyrelsens beslutning om eksklusion efter samme regler, som gælder for ændring af klubbens love.

& 5. Regnskab og Kontingent
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves til betaling inden den. 1. April  og indebærer herefter medlemsskab indtil næste kontingentindbetaling. Medlemsskab er kun gyldigt ved rettidig betaling af kontingent.

& 6. Generakforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender og afgør suverænt sin lovlighed. Ordinær generalforsaling afholdes i hvert år første kvartal efter følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af budget og kontingent.
6. Valg af Formand.
7. Valg af øvrig bestyrelse
8. Valg af bestyrelsesuppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis 1/5 af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen kræver det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en månede efter at begæringen herom er fremsat over for bestyrensen.

Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (formanden ) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Såfrem der ikke er indkomne forslag, afholdes generalforsamlingen som annonceret i indkaldelsen. Er der indkomne forslag af væsentlig karakter, udsendes disse til medlem-merne senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmerog denne kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der skal stemmes skriftligt, såfrem blot et medlem ønsker det.

Med undtagelse af nedenenævnte tilfælder træffer generalforsamlingen beslutning ved simpel stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.
Om punkter, der ikke er opført på dagsordenen, kan der ikke besluttes endeligt. Ændringer i vedtægterne besluttes med 2/3 flertal. af alle tilstedeværende medlemmer.

Opløsning af klubben besluttes på en generalforsamling med 2/3 flertal.
Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stedet. Medlemmerne indkaldes pr. brev. I tilfælde af opløsning skal klubbens formue overdrages til Ældre Sagen i Stenløse By. Formuen kan ikke tilfalde enkeltpersoner og iøvrigt ikke være i modstrid med folkeoplysningslovens regler herom.

Beslutninger samt alt væsentligt fremført på generalforsamlingen føres i protokol og undertegnes af dirigenten.

& 7.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 4 medlemmer. Bortset fra formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, konstituerer resten af bestyrelsen sig d. v. s. vælger næstfomand,kasserer og evt. sekretær. Bestrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden samt 1 medlem vælges på lige år og 2 medlemmer ( heraf næstformand ) vælges på ulige år.

Genvalg kan findes sted

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.

Email:

Nyeste kommentarer